โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
336 หมู่ 15  ตำบลห้วยบง  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่